Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van Ziggo en gemaakt door DPG Media met als doel om het volledige Entertainment-aanbod van Ziggo uit te lichten.


Concept & realisatie: DPG Media


Publicatieplatform:  H5Mag 


VodafoneZiggo 
Boven Vredenburgpassage 128
3511 WR Utrecht

DPG Media Nederland
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van onze websites, onze apps en onze andere digitale uitgaven berusten uitsluitend bij Ziggo,  DPG Media en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziggo en DPG Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins - is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.